Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar

  • Print Page

Spørgsmål og svar

Oversigt over ofte stillede spørgsmål og svar i forhold til jobloggen.

28.07.2016 Fritager 'Midlertidigt arbejde' for brug af joblog?

Udgangspunktet har været, at fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' har fritaget borgeren for registrering i joblog - parallelt med, at borgeren ikke skal tjekke jobforslag. 
Styrelsen har på baggrund af en konkret henvendelse revurderet beslutningen med den begrundelse, at midlertidigt arbejde ikke nødvendigvis er fordelt på hele kalenderuger, men kan være forskudt i forhold til kalenderuger. Der er krav om, at borgeren skal joblogge ugentligt, men ikke at det skal være en bestemt ugedag (som ved tjek af jobforslag). Fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' fritager således ikke for brug af joblog - heller ikke hvis det midlertidige arbejde er fordelt på hele kalenderuger.

25.04.2016 Hvornår udsendes der advis'er om, at borgere ikke har foretaget registreringer i jobloggen?
Der udsendes advis, hvis borgeren ikke har registreret i joblog inden for 30 dage i forhold til seneste tilmelding eller seneste registrering i joblog.

15.08.2015 Kan A-kassen bestemme, at de ledige skal anvende deres joblog, frem for Jobloggen på Jobnet?
A-kassen kan stille en joblog til rådighed for deres medlemmer. Når medlemmet foretager en registrering i a-kassen joblog eller i jobloggen på Jobnet, gemmes registreringen i DFDG, hvilket betyder, at data er tilgængelige uanset hvor borgeren foretager registreringen. Med andre ord. Borgeren kan den ene dag registrere en log i a-kassen joblog og næste dag ajourføre selvsamme log på Jobnet.
Vær dog opmærksom på, at ikke alle a-kasser stiller en joblog til rådighed for medlemmerne.

12.08.2015 Fritager 'Fritaget for joblog' også fleksjobvisiterede for jobsøgning?
Det fremgår af LAS § 75, at en person, som modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende og registrere alle jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet. 

Jobcentret kan jf. stk. 5 fritage en person for at registrere i joblog på Jobnet, hvis det vurderes, at det enten ikke er muligt eller er meget vanskeligt for personen på grund af den pågældendes nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne m.v. Jobcenteret og personen skal aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

'Fritagelse for joblog' fritager således ikke for jobsøgning men kun for pligten til at registrere jobsøgningen i joblog.

11.08.2015 Flere har spurgt ind til vejledningsforpligtelsen over for dagpengemodtagere
I Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165791, der er vedtaget, står der i bemærkningerne under 2.3.1.2.

"Den foreslåede ordning:
Jobcenteret og arbejdsløshedskassen skal inden for rammerne af den almindelige vejledningsforpligtelse yde hjælp til dagpengemodtagere, der kan have svært ved at finde ud af at bruge jobloggen."

01.07.2015 Hvorfor skal borgerne uploade deres CV?
Der er ikke et krav om at uploade sit CV. Muligheden er dog til stede, hvis borgeren har foretaget en tilretning af sit CV, og ønsker at gemme det sammen med ansøgningen, så han senere ved, hvilken version af CV'et, han har sendt til arbejdsgiveren.

16.02.2015 Hvordan understøtter Joblog det fælles kontaktforløb?
Når borgeren registrerer alle sine jobsøgningsaktiviteter er det muligt for sagsbehandlere i både jobcentre og a-kasser at holde sig ajour med borgerens forløb. Det gør det nemmere at forberede sig til samtaler (også de fælles), når man ved hvad borgeren rent konkret har gjort siden sidst – og hvilke aftaler der er indgået med den anden part.
Derved bruges der mindre forberedelses- og samtaletid på at ajourføre sig med borgerens jobsøgnings-aktiviteter, og jobkonsulenterne kan istedet fokusere på det fremadrettede arbejde.

I samarbejde med en række A-kasser er der udviklet en model for jobloggen, som sikrer smidig deling af data og understøttelse af det fælles kontaktforløb. Borgeren behøver dermed kun at registrere sine aktiviteter ét sted, og uanset hvor det registreres, gemmes data i Det fælles Datagrundlag, som vil kunne tilgås af både jobcenter og A-kasse.

23.01.2015 Hvorfor er det en god idé, at jobsøgning dokumenteres i en joblog?
Jobsøgeren får overblik og indsigt i egne jobsøgningsaktiviteter og mulighed for selv at planlægge kommende aktiviteter. Overblik skabes fx ved muligheden for at uploade ansøgninger og samle alle jobsøgningsaktiviteter et sted. Udgangspunktet for coaching med sagsbehandleren skabes via en god registrering.

Sagsbehandleren kan anvende jobloggen som udgangspunkt for at støtte borgerens planlægning af kommende jobsøgning. Samtidig bliver det enkelt at følge op på borgerens jobsøgning – også opfølgning i forhold til den aftale borgeren og sagsbehandleren indgik ved sidste samtale. Ved at kontrollere loggen forud for samtalen kan sagsbehandleren vælge om jobloggen skal inddrages i samtalen som planlægningsredskab eller der er behov for at tale om borgerens hidtidige jobsøgning.

Jobloggen kan dermed forhindre, at megen værdifuld samtaletid mellem jobsøger og sagsbehandler bruges på at kontrollere, om brugerens jobsøgning er tilstrækkelig. Tid, der i stedet kan bruges konstruktivt og fremadrettet mod det mål at jobsøgeren kommer i job. 

29.09.2014 Kommer der mere end én notifikation om manglende joblogregistrering? Hvis en borger eksempelvis sidst har registreret den 15.08.2014 - kommer der så yderligere en notifikation 30 dage efter notifikationen den 15.09.5014?
Nej, der kommer kun én notifikation om manglende joblog. Der kan således kun komme en ny notifikation, såfremt borgeren efter den 15.09.2014 registrerer i jobloggen og derefter ikke foretager en registrering i de efterfølgende 30 dage.

18.09.2014 Hvorfor får jobcentret besked om manglende registrering i joblog på en borger, som er fritaget for rådighed under tilbud?
Joblog er implementeret således, at der altid sendes besked til jobcentret, når en borger, der skal foretage registreringer i jobloggen ikke har registreret i joblog i en måned. 

Dette sker uanset om borgeren har ferie, borgerligt ombud, fritaget for rådighed under deltagelse i tilbud etc. Det er således op til jobcentret at vurdere, om der skal tages aktion på den manglende registrering.

01.07.2014 Hvorfra kommer de 30 dage uden registrering i jobloggen - findes ikke i lovgivningen?

Da der i lovgivningen er skrevet, at borgerne løbende skal dokumentere deres jobsøgning i en joblog på Min side, er vi også nødt til at advisere borgeren og jobcentret, hvis ikke det sker. I starten af et forløb vil jobcentret have god kontakt med borgeren, men derefter kan der gå lang tid uden kontakt. Derfor kan adviseringen være med til at danne et overblik over, hvordan det står til med jobsøgningen hos borgeren, og om der er behov for en ekstra samtale.

Styrelsen har derfor sat de 30 dage uden aktivitet som værende fornuftige i forhold til den løbende registrering.