Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i Min Plan. Ændringerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes. 

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

25.01.2018 Ønske om information om sygemelding i vejledningstekster til dagpengemodtagere (118265)
Der er ønske om, at vejledningsteksterne i 'Min plan' til dagpengemodtagere indeholder information om pligt til sygemelding til jobcentret ved sygdom, herunder til uddannelsessted/arbejdsgiver, hvis borgeren deltager i tilbud.
25.01.2018: Ændringsønske er oprettet

19.10.2017 Sms- og e-mailservice om 'Min plan' til borgere, som ikke har pligt til at læse og kvittere for 'Min plan' på Jobnet (108570)
Når en borger er tilmeldt sms- og huskeservice vedrørende 'Møder og pligter', får han i forhold til huskerservice om 'Min plan' beked ved dannelse af ny 'Min plan' og om kvittering for 'Min plan'. Besked om at huske at kvittere for 'Min plan' får borgeren, selv om der er tale om en borger, som ikke har pligt til at læse og kvittere for 'Min plan' på Jobnet - eksempelvis sygedagpengemodtagere. 
For borgere, som ikke ønsker at modtage disse beskeder er eneste muligheder helt at afmelde sig sms- og huskeservice.
19.01.2018: Det er prioriteret, at sms- og emailservicen vedrørende 'Min plan' skal ændres, sådan at borgere, som ikke har pligt til at se og kvittere for 'Min plan' ikke får beskeder om at huskse at kvittere for 'Min plan'. Tidspunkt for implementering er endnu ikke fastlagt.

04.10.2017 Abonnement hos Ungedatabasen bliver lukket ved kontaktgruppeskift (107898)
Abonnementet hos Ungedatabasen for borgere med uddannelsespålæg bliver lukket ved skift af kontaktgruppe til andet end 8 'Uden ydelse', 12 'Modtager af uddannelseshjælp' og 28 'Integrationsydelsesmodtager  med uddannelseshjælp'. Da jobcentret skal modtage hændelse fra uddannelsesinstitutionen, hvis den unge er frafaldstruet, skal det analyseres, om der er behov for at ændre i reglerne for, hvornår abonnementet hos Ungedatabasen lukkes.
25.10.2017: Jobcentrene har mulighed for via webservice at (gen)oprette abonnementet, såfremt det ved en fejl er blevet afsluttet. Det er derfor besluttet ikke at ændre i forretningen.

30.05.2017 Ønske om felt i aktivitet til angivelse af mødetidspunkt 1. dag (101028)
Der er modtaget ønske om et felt i aktivitet i 'Min plan' til angivelse af mødetidspunkt 1. dag, så sagsbehandleren ikke nødvendigvis skal indskrive mødetidspunktet i jobsamtalens aftalefelt og i aktivitetens beskrivelsesfelt.
30.05.2017: Ændringsønske er oprettet

22.03.2017 Ønske om visning af ikke-nulstillende samtaler i 'Min plan' (98091)
Der er modtaget ønske om, at ikke-nulstillende samtaler bliver vist i 'Min plan'.
22.03.2017: Ændringsønsket er modtaget

17.03.2017 Mulighed for at kunne berigtige tekst i 'Min plan' (97962)
Det er i dag kun muligt at berigtige aftaletekst i samtaler, hvorved der dannes en ny 'Min plan'-version. Tilsvarende funktionalitet ønskes i forhold til øvrige fritekstfelter i 'Min plan'.
17.03.2017: Ændringsønske er oprettet

06.10.2016 'Min plan'-version skal forblive aktiv ved skift til kontaktgruppe 21 og 22
Ved skift til kontaktgruppe 21 'Voksenelever' og 22 'Jobrotation' inaktiveres 'Min plan'-version, men den bør forblive aktiv.
06.10.2016: Ændring er endnu ikke prioriteret.

04.08.2016 Validering på fleksjobtype (90514)
Ifølge sygedagpengelovens § 7, stk. 6, ophører sygedagpenge for en borger, der er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører. Borgere, der er i fleksjobansættelse efter den nye ordning, mister således retten til sygedagpenge, når fleksjob ophører.
Hvis fleksjobansættelsen ophører, mens borgeren er sygedagpengemodtager (kontaktgruppe 6, 24 eller 25), bliver kontaktgruppen automatisk skiftet til kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret’ via et batchjob.

Det er konstateret, at der er en del fleksjobaktiviteter, som er indsendt til DFDG uden angivelse af fleksjobtype (FlexJobEmploymentTypeIdentifier). Dette betyder, at der er en del eksempler på, at kontaktgruppen er skiftet ved ophør af ansættelsen under sygdom, da borgeren kun forbliver sygedagpengemodtager, hvis det i aktiviteten er registreret, at fleksjobansættelse er på gammel ordning.

For at imødegå fejlagtige skift fra sygedagpengemodtager til 'Fleksjobvisiteret' og dermed gentagne datagenoprettelser, ønskes en validering i DFDG for, at fleksjobtype er udfyldt ved oprettelse og opdatering af fleksjobaktiviteter.
05.09.2016: Sagen udgår, da det har vist sig, at problemet primært har omhandlet gamle konverterede aktiviteter, og der er blevet foretaget konvertering af disse.

18.05.2016 Information om tavshedspligt og erstatningsansvar i vejledningstekster (88324)
Information fra blanketterne AB105, AB106 og AB107 om tavshedspligt og erstatningsforhold.
18.05.2016: Ændringsønsket er oprettet.

04.03.2016 Utilstrækkelig information i 'Min plan'-pdf, når aktivitet afbrydes eller annulleres (84414)
Når en aktivitet i 'Min plan' afbrydes eller annulleres, er der ikke i pdf'en - som øverst i aktiviteten i 'Min plan' på Jobnet -  information herom. Det er særligt problematisk i forhold til annulleringer, idet datosættet ved annullering ikke ændres.
29.09.2017: Løsningstidspunkt er endnu ikke fastlagt

18.02.2016 Information om befordringsgodtgørelse i vejledningsteksterne (83783)
Der ønskes information om befordringsgodtgørelse i vejledningsteksterne til 'Min plan', sådan at sagsbehandlerne ikke skal indskrive information herom. 
25.01.2018: Er endnu ikke prioriteret

11.02.2016 Jobnet skal "huske", at elementer i 'Min plan' har været foldet ud (83392)
Hvis borger har foldet alle de elementer i ny version af 'Min plan', som har krav om læsning, ud - "husker" Jobnet ikke dette, hvis borgeren (i samme login-session) navigerer til en anden side på Jobnet. Når borgeren vender tilbage til 'Min plan', skal borgeren således igen folde alle relevante elementer ud, før det er muligt at kvittere for at have læst 'Min plan'-versionen.
01.08.2016: Er endnu ikke prioriteret

11.01.2016 Print af 'Min plan' åbner ikke i ny fane (79444)
Ved klik på printikonet i 'Min plan' på Jobnet, åbner planen i samme browserfane, hvilket gør det svært for mange brugere at vende tilbage til 'Min plan'. Udskrivningen bør derfor åbne i en ny browserfane.
12.02.2018: Er ikke imødekommet, da det har vist sig ikke at være et problem for brugerne

05.01.2015 Sagsbehandler skal ikke kunne se borgerkladde, før borgeren har sendt den til sagsbehandleren (61806)
Borgerkladde i uddannelsesplan, som er gemt af borgeren uden at sende den til sagsbehandleren, kan ses af sagsbehandleren. Sagsbehandleren bør først have adgang til borgerkladden, når den er indsendt af borgeren.
13.03.2016: Er endnu ikke prioriteret

07.08.2015 Modtagerinformation i pdf med uddannelsespålæg til uddannelsesinstitution
(73678)
I pdf'en med uddannelsespålæg til uddannelsesinstitution ønsker der indsat oplysning om, hvilken uddannelsesinstitution, pdf'en er sendt til.
12.02.2018: Imødekommes ikke, da styrelsen sammen med STIL arbejder på en ny løsning for udveksling af oplysninger om uddannelsespålæg mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med realiseringen af FGU-reformen.