Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar

  • Print Page

Spørgsmål og svar

Oversigt over spørgsmål og svar i forhold til kontaktforløbet:

11.09.2017 Hvorfor kan en borger have to planlagte samtale af typen jobsamtale/opfølgningssamtale?
Som udgangspunkt kan en borger kun have én planlagt samtale af typen jobsamtale eller opfølgningssamtale ad gagen. Der er dog en undtagelse fra reglen, som er indført for at tillade, at en sagsbehandler kan indkalde til en ny samtale på dagen for afholdelse af jobsamtale/opfølgningssamtale. Dette betyder også at borgeren på selve dagen for jobsamtale/opfølgningssamtale kan booke en ny samtale og således være registreret med to bookinger.

06.02.2017 Hvorfor får borgeren vist notifikation om straksbooking, når jobsamtalen er aflyst, og borgeren er indkaldt til jobsamtale med deltagelse af a-kassen?
Frist for booking af jobsamtale hænger uløseligt sammen med registrering af en afholdt samtale af typen 'Jobsamtale'. Fristen er således i spil, selv om borgeren har indfriet fristen. Hvis jobcentret aflyser den planlagte jobsamtale for i stedet at indkalde til en jobsamtale med deltagelse af a-kassen, skal jobcentret derfor huske at ændre fristens status til 'Administrativt lukket frist'.

21.12.2016 Kan en dagpengemodtageres bookning af ny samtale betragtes som 'Henvendelse efter udeblivelse'?
Ja, hvis en dagpengemodtager er udeblevet fra en samtale i jobcentret om efterfølgende selvbooker en ny samtaler, har borgeren dermed "genoprettet" kontakten til jobcentret. Jobcentret skal underrette a-kassen herom via den underretningspligtige hændelse 'Henvendelse efter udeblivelse'.

04.10.2016 Hvorfor stilles borgere overfor krav om straksbooking, når de har gennemført en samtale?
Om en borger stilles over for et krav om straksbooking afhænger af om borgeren har indfriet fristen og gennemført samtalen. Om borgeren har deltaget i samtalen aflæses i form af den aftale, som jobcentret registrerer. Det vil sige, at såfremt jobcentret venter med registrering af aftalen, vil borgeren ved login på Jobnet blive stillet over for kravet om straksbooking. Dette vil den 26.10.2016 blive ændret, således at borgeren ikke vil blive stillet over for kravet om straksbooking samme dag, som han har været til møde, hvis sagsbehandleren ikke har registreret aftalen. 
Det er desuden vigtigt, at aftalen registreres i forbindelse med afholdelse af en samtale af typen 'Jobsamtale', da fristen er bundet op på denne samtaletype. Registreres aftalen med samtaletype 'Jobsamtale med deltagelse af a-kasse' lukker registreringen ikke for, at borgeren stilles over for kravet om straksbooking.

14.09.2016 Må vi give borgeren en frist til selvbooking, der er kortere end 8 dage?
Nej, lovgivningen giver ikke mulighed for en kortere frist - heller ikke hvis borgeren er indforstået hermed. Hvis jobcentret i enkelte situationer ønsker at gennemføre flere samtaler med en borger og så ofte, at det ikke er muligt at give borgeren en frist på 8 dage, skal borgeren indkaldes.

23.08.2016 Kan borgeren fravælge a-kassens deltagelse i den første fællessamtale med a-kassen og kan a-kassen se fravalget?
Ja, det kan borgeren, og når hans fravalg er registreret (af jobcentret eller a-kassen) kan både a-kassen og jobcentret se det i eget sagsbehandlingssystem. Vær opmærksom på, at fravalget kun gælder den aktuelle samtale.

23.08.2016 Skal indkaldelse med samtaletypen 'Jobsamtale med deltagelse af a-kassen' ændres til jobsamtale', hvis borgeren eller a-kassen efterfølgende fravælger a-kassens deltagelse?
Nej, samtaletypen skal ikke ændres. Hvis borgeren eller a-kassen (vedrørende første fællessamtale) har fravalgt a-kassens deltagelse, får borgeren indkaldelsen vist på Jobnet på samme måde, som hvis der var tale om indkaldelse til samtale af typen 'Jobsamtale'. Den afholdte samtale skal også registreres som en samtale af typen 'Jobsamtale med deltagelse af a-kassen' med angivelse af borgrens eller a-kassens fravalg.

10.06.2016 Kan borgerne booke på tablets og smartphones?
Booking er med release den 5. december 2016 gjort responsivt.

30.05.2016 Er der en indfasningsperiode for afvikling af den første fælles samtale med a-kasserne?
Nej, de første samtaler med dagpengemodtagere, der afvikles efter den 1. juli 2016 skal være fælles samtaler med a-kassen uanset hvornår borgeren er blevet meldt ledig.

06.04.2016 Kan borgeren selv fravælge a-kassens deltagelse i samtale på Jobnet?
Nej, som udgangspunkt skal a-kassen deltage, men borgeren kan tilkendegive overfor jobcenter eller a-kasse, at de ikke ønsker a-kassens deltagelse. Registrering skal således foretages af jobcenter eller a-kasse.

09.02.16 Kan man i de første 6 mdr's ledighed altid vente med at indkalde borgeren, til der er gået 6 uger siden forrige samtale?
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan vejledende oplyse, at det fremgår af § 16 a, stk. stk. 1, at der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned.
Dog fremgår det af stk. 4, i samme paragraf, at samtalerne kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Det indebærer, at såfremt en jobsamtale ikke er afholdt på tidspunktet for, at personen har været ledig i sammenlagt en måned plus muligheden for at afholde samtalen 2 uger senere, vil samtalen ikke være afholdt i tide, og man vil ikke kunne indhente den eller de manglende samtaler senere i kontaktforløbet.  Ellers ville det jo i sin yderste konsekvens betyde, at jobcenteret kunne holde 6 samtaler den sidste uge, inden de 6 måneder var gået.Det forhold, at det af stk. 4 fremgår, at der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder, regulerer det forhold, at man ikke kan vælge at tilrettelægge samtalerne, så hver samtale skydes med de mulige 2 uger, da det vil betyde, at der ikke kan afholdes 6 samtaler inden for et halvt år.

08.12.15 Hvorfor tages der ikke højde for fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' i beregning af vejledende samtaledato?
Der tages i bergingen af vejledende samtaledatoer ikke højde for, at borgeren er registreret med fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' - dette fordi, at der kan være arbejde på deltid.  Der bliver på vanlig vis taget højde for perioder uden udbetalte dagpenge, når der modtages oplysninger om udbetalte dagpenge fra a-kassen.

09.11.15 Hvad sker der, hvis borgeren fylder år inden førstegangsaktivering?
Når borgeren tilmeldes, og der sker beregning af, hvornår han skal førstegangsaktiveres, tager beregningen udgangspunkt i den 14. ledighedsuge. Borgerens alder i denne uge bestemmer, om han skal aktiveres efter 13 eller 26 uger.
Fylder borgeren år mellem den 14. og 26. ledighedsuge, ændrer det ikke på beregningen.

14.10.15 Hvorfor kan dato for intensiv indsats ligge efter forventet ophør af dagpengeperioden?
Når der beregnes dato for intensiv indsats, tælles antal uger i forhold til uger med udbetalte dagpenge, uger med løntilskud og uger med tilmelding som dagpengemodtager, der ligger efter de sidst modtagne oplysninger om uger med udbetalte dagpenge. Der tages ikke højde for referenceperiode, hvorved datoen kan ligge efter forventet ophør.

08.09.15 Tæller indkaldte samtaler med ved genberegning til gentagende samtaler?
Ja, indkaldte samtaler tæller med i forhold til genberegning både ved hyppige og gentagende samtaler.

04.09.15 Kan kontaktugen være fremtidig?
Ja, når eksempelvis borgeren har gennemført 6 samtaler før 26 ugers ledighed. Der skal ikke beregnes en 7. samtaledato i det hyppigere samtaleforløb, hvorfor der i stedet for beregnes en samtaledato til gentagende samtale. Beregningerne til hyppigere samtaler tager udgangspunkt i første ledighedsuge, mens udgangspunktet for gentagende samtaler tager udgangspunkt i den 27. ledighedsuge.
Hvis borgeren eksempelvis har gennemført den 6. samtale i den 24. ledighedsuge, vil den nye beregning vise en kontaktuge, der således ligger 3 uger længere fremme i tid, da den skal svare til den 27. ledighedsuge.
Da planlagte samtaler ligeledes genberegner, vil disse også give en fremtidig kontaktuge, da indkaldelsestidspunktet vil være den næste kontaktuge.

03.09.15 Hvorfor er kontaktugen ikke den uge, hvor samtalen er afholdt?
Vi opererer med tre typer af kontaktuger:

  • Kontaktuge for hyppigere kontakt: Gennem de første 26 ugers ledighed er denne kontaktuge svarende til den første ledighedsuge, hvorfra de vejledende samtaledatoer beregnes.
  • Kontaktuge ved overgang til gentagende samtaler: Ved overgang til gentagende samtaler beregnes den første dato ud fra den 27. ledighedsuge, der vil være kontaktugen.
  • Kontaktuger ved gentagende samtaler: Når borgeren har gennemført en gentagende samtale, vil kontaktugen blive angivet til den efterfølgende uge. Det har tidligere været angivet som samtaleugen, men for at følge logikken i de forrige kontaktuger, hvor kontaktugen tæller med i beregningen, har vi valgt at flytte denne kontaktuge til ugen, som er første uge i den nye optælling.

11.08.2015 Hvordan holdes samtalen, hvis den ledige er i tilbud efter kapitel 10-12 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller er underlagt en mindre intensiv indsats?
Jobsamtalen kan holdes telefonisk, digitalt eller på anden måde. Er der tale om en fælles samtale med a-kassedeltagelse, deltager a-kassen fortsat, selvom der ikke er personligt fremmøde i jobcentret.

Den supplerende samtale senest efter 16 måneders ledighed, hvor både a-kassen og jobcentret deltager, skal holdes ved personligt fremmøde - også selvom personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12. Samtalen er en supplerende samtale i jobcentret, hvor der skal ske en revurdering af indsatsen. Jobcentret skal her tilbyde den ledige en intensiveret indsats.