Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker der ikke imødekommes

  • Print Page

Ændringsønsker der ikke imødekommes

På denne side er ændringsønsker til VITAS, der ikke imødekommes, beskrevet. Begrundelsen for hvorfor ønsket ikke imødekommes vil fremgå samt datoen for afsluttet analyse.

05.01.2018: Øremærkning af ansøgninger om virksomhedspraktik (117235)
Feltet "Er praktikken tiltænkt en bestemt person?”ønskes forudfyldt med en markering i JA, da praktikken i langt de fleste tilfælde er øremærket til en bestemt borger. Flere arbejdsgivere glemmer at oplyse borgerens navn og cpr.nr. på ansøgningen.
10.01.2018: Ændringsønske imødekommes ikke
Denne afvises med den begrundelse, at det tidligere er aftalt med jobcentrene at feltet skal være præudfyldt med nej


17.10.2017: Automatisk fjerne advarsel, når svaret (under Merbeskæftigelseskrav) falder inden for de lovlige svarmuligheder (108473)
JC vil gerne have fjernet advarslen, når virksomheden vælger én af de lovlige svarmuligheder under (Merbeskæftigelseskrav). F.eks. muligheden ”Frivillig afgang”.
21.11.2017: Ændringsønske imødeskommes ikke. Flowet og advarslerne er ok. Advarslen vil i de tilfælde - hvor det er relevant – forsvinde, når der på Borger-fanen indsættes et CPR-nummer med en borger, der er registreret som revalidend, førtidspensionist eller nyuddannet handicappet.

06.10.2017: Mulighed for deling af tilbud (108102)
Der ønskes at det er muligt at vælge hvilket/hvilke andre jobcentre tilbud skal være synligt for(deles med), samtidig med det er synligt på tilbud i eget Jobcenter.
18.10.2017: Imødekommes ikke. Jobcentret har mulighed for at overføre en oprettet aftale til et andet jobcenter. Samarbejder to jobcentret med en stor virksomhed, hvor det er aftalt at denne stiller 10 praktikpladser som særlig aftale til rådighed. Her kan jobcentrene oprette fx 5 pladser hver. 


04.10.2017: Ønske om at påføre mdr. sats i stedet for ugentlig (107897)
Der ønskes at der under oprettelse af en bevilling på løntilskud at det er muligt at vælge imellem enten ugentlig eller månedlig timetal.
04.10.2017: Ændringsønske lukket. Da der kommer funktion som udregner og indsætter ugesatsen på baggrund af månedssatsen som hentes fra DFDG og som er indberettet af a-kasserne.

27.09.2017: Det ønskes tydeliggjort, at mentorstøtte ikke er støtte til virksomhed (107527)
Ved oprettelse af ansøgning om Voksenlærling skal det i advarselsteksten tydeligt fremgå, 
at mentorstøtte ikke anses for støtte til virksomheden.
03.10.2017: Ændringsønske imødekommes ikke.

19.09.2017: Oplysning om virksomhed skal trækkes fra CVR (106596)
Oplysninger der findes i CVR skal trækkes ifm. 'Høring' eller helt udelades, det virker forvirrende og misvisende at der står Enmandsvirksomhed på fx Herlev Hospital
19.09.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Data vil ikke blive hentet fra CVR, da denne data er meget usikker. Når hele kladden er udfyldt korrekt, vil ikonet for enmandsvirksomhed forsvinde når der ikke er tale om enmandsvirksomhed.

15.09.2017: Afvisning af ansøgning/bevilling - besked til borger 
(105644)
Når en Ansøgning/bevillig afvises grundet administrativ fejl, ønskes der at det muligt at vælge til at borger skal have besked i stedet for at fravælge.
06.10.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Det er muligt selv at til/fra at sende brevet til borger.


07.09.2017: Mulighed for at overdrage 'Kladde' (105344)
Mulighed for at kunne vælge 'Sæt ansvarlig' på en ansøgning der er i status 'Kladde'
13.09.2017: Ændringsønske udsat/annulleret

06.09.2017: Virksomhed ønsker historik på kladder(105305)
Det ønskes at man på ansøgning i status 'kladde' kan se hvem, der har oprettet denne, navn eller JC/Virksomheden).
15.02.2018: Ændringsønske imødekommes ikke. Funktionen skønnes for dyr i forhold til forretningsværdi og at der i VITAS nu er indført en funktion som automatisk sletter gamle kladder, der ikke bliver færdiggjort inden for 3 md., hvilket delvist kan løse et oprydningsbehov.


06.09.2017: Pop-up ønskes til JC, der opretter en kladde op uden at sende denne til virksomheden(105303)
Pop-up til medarbejderen, der opretter en kladde der ikke er sendt til virksomheden, 
med oplysning om, at denne ikke er sendt med notifikations mail til virksomheden.
18.10.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Pop-up vil give anledning til forvirring i de tilfælde hvor virksomheden selv gemmer en kladde.

04.09.2017: VL, En "Om'er"-knap når ansøgning ikke er udfyldt helt eller korrekt (105179)
Baggrund: Mange virksomheder skal starte forfra og lave en ny ansøgning, når de i første omgang ikke har udfyldt ansøgningen korrekt og/eller udtømmende.
Forslag: En slags om’er knap, så når jobcentret ”return’er to sender” og får virksomheden til at komme med flere oplysninger, så kan virksomheden blot justere i den oprindelige ansøgning.
08.09.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Det anbefales at muligheden 'Kopier tidligere ansøgning' benyttes.


25.08.2017: Ønske til tekst i ansøgning vedr. mentor
 (104909)
Vedr. mentor ønskes der at det er tydeligt for arbejdsgiverne, at de ikke automatisk tror, de har ansøgt om mentor. Evt. ved tilføjelse af tekst.
25.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Det første der vises når der markeres ja til mentor/hjælpemidler er en tekst hvor der står at udgangspunktet er, at jobcentret vurderer om der er behov for mentorstøtte.


24.08.2017: Slutdato på virksomhedspraktik ønskes obligatorisk (104868)
Der ønskes at slutdato på virksomhedspraktik gøres obligatorisk
25.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke.

24.08.2017: Anden aktør ønske at kunne sætte default Jobcenter (104867)
Anden aktør ønsker at de kan vælge det JC de oftest benytter som default når de logger på Vitas

25.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke.

22.08.2017: Feltet "Begrundelse for afgørelsen" under voksenlærling (104769)

Der ønskes at der i dette felt ligger en standardbevilling. Som alternativ ønskes der at skrivefeltet bliver variabel.
27.10.2017: Imødekommes ikke. Da der er tale om ”frikøb” af medarbejderen, der fungerer som mentor, skal der redegøres for det faktiske timeforløb. Lønomkostningen er timelønnen inklusiv feriepenge, pensionsbidrag andre arbejdsgiverbidrag. 

01.08.2017: Mentor - mulighed for felt til flueben i stedet for at skrive timeløn (104172)
Der ønskes mulighed for at kunne sætte et flueben i et felt, når man laver en tillægsbevilling (mentor), og mentoren er omfattet af en virksomhedscenteraftale. I dag skal man angive en timeløn.
27.10.2017: Imødekommes ikke. Da der er tale om ”frikøb” af medarbejderen, der fungerer som mentor, skal der redegøres for det faktiske timeforløb. Lønomkostningen er timelønnen inklusiv feriepenge, pensionsbidrag andre arbejdsgiverbidrag. 

27.07.2017: Knap til "Sæt ansvarlig" på oversigt over ophør der afventer behandling
(104091)
Der ønskes en knap "Sæt ansvarlig" på oversigten over ophør, der afventer behandling.
31.07.2017: Det er muligt at 'sætte ansvarlig' fra bevillingslisten. Når der sættes en ansvarlig sagsbehandler på bevillingen, medfører det automatisk at forlængelse/ophør sættes med samme ansvarlige. Dette gøres da bevilling, forlængelse og ophør hænger sammen i VITAS-løsningen.

14.07.2017: Automatisk omkring vedhæftning når sager 'Godkendes/Afvises' (102902)
Ønske om, at der pr. automatik vedhæftes 'klagevejledning' og 'hvor/hvordan tilskuddet søges', på godkendelse/afvisning af ansøgning om job med løntilskud samt voksenlærlingeforløb.
09.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Klagevejledningen fremgår allerede på ansøgningen.
Vejledning til refusion bør fremgå i bevillingen som oprettes efterfølgende. I bevillingerne i VITAS er det muligt at oprette standardskabeloner til indholdet i bevillingens 'Besked-boks'. Jobcenter-medarbejderen kan sætte en default tekst, så den altid vises i bevillingen der oprettes til virksomheden. Se evt. vejledning om Tekst-Administration.

14.07.2017: Advarsel hvis ejer eller medarbejderrepræsentant er under 18 år (102904)
Hvis ansøgning er underskrevet af person under 18 år, det være sig virksomhed eller medarbejderrepræsentant, ønskes dette 'rødmarkeret' som advarsel.
09.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. 

07.07.2017: 'Særlig aftale' Fjerne mulighed for at markere at en ansøgning er en 'Særlig aftale' for virksomheder (102602)
Jobcentret oplever at arbejdsgivere misforstår hvad en Særlig aftale' betyder i Vitas.Ønsker at det alene er jobcenteret der kan påføre denne oplysning.
10.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Jobcentret kan selv ændre i ja/nej på særlig aftale ifm. godkendelse af ansøgningen. Der er flere tilfælde, hvor en jobcentrermedarbejder har valgt 'Ja' i forbindelse med support til en ansøgningskladde.

30.06.2017: National liste, ændring af virksomhedens valg om ansøgning skal deles. (FB102330)
Ønsker at virksomheden skal vinge af, hvis ansøgningen gerne må deles på listen. I stedet for som nu, at virksomheden skal vinge af, hvis ikke de ønsker ansøgningen delt.
08.08.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Dette fordi den nuværende funktion er i god tråd med intentionerne i kontanthjælpsreformen, hvor det fremgår, at der skal oprettes en digital fast track-løsning (VITAS), så virksomhederne hurtigt og enkelt i en landsdækkende digital løsning kan ansøge om at få oprettet praktik eller løntilskudspladser og hvor jobcentret inden for en klar tidsfrist digitalt godkender en ansøgning om en virksomhedsplads. Vi mener derfor også, at det er i virksomhedernes interesse, at deres åbne tilbud-ansøgninger som udgangspunkt bliver delt med andre jobcentre i landet efter at sagsbehandlingsfristen udløber. 

28.06.2017: Tekst ændring på tillægsbevilling 'Mentor' (104600)
Under punktet Mentorfunktionens indhold i feltet 'Timeløn' ønskes parentes med tekst fjernet, således der kun står Timeløn. Timeløn (inkl. feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsmarkedsbidrag)
Begrundelsen er at det er op til den enkelte kommunes aftaler, hvad timelønnen indeholder.
17.08.2017: Loven siger at det er de faktiske udgifter der skal anføres i feltet. Derfor er det også yderst vigtigt, at feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag inkluderes i timelønnen, alt andet vil i følge juristerne være ulovlig statsstøtte!
§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. 
 Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.

26.06.2017: Forlængelser bør fremgå af arbejdsgivers primær menu (102146)Mange virksomheder og medarbejdere, har svært ved, at finde ud af hvor man kan forlænge en ansøgning. Altså at finde den berømte forlænge ”knap”. Det ønskes tydeliggjort ved 'Forlængelser' indsat i primær menu for arbejdsgiver.
12.01.2018: Ændringsønske imødekommes ikke. Visningen af en sag er dog tilpasset, så fanerne fremstår så de ligner faner og ikke knapper som tidligere.

23.06.2017: Virksomhedens kontaktpersoner skal gemmes (102058)
Det er et ønske, at kontaktpersoner på en virksomhed gemmes, så man nemt kan slå dem op igen til en ny ansøgning.
19.10.2017: Ændringsønske ikke imødekommet. Det anbefales at kopierfunktionen benyttes.

20.06.2017: Ønske om administratorfunktion, som gør det muligt at se, hvem der har slettet en kladde (101934)
Der ønskes en administratorfunktion, som gør det muligt at se, hvem der har slettet en kladde.
19.10.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Meget stor og ressourcekrævende opgave.

31.05.2017: Mulighed for at sende kladde, uden alle punkter under borger er udfyldt (101097)
Når jobcentret sender en kladde til arbejdsgiver, indeholdende cpr-nr. skal alle felter udfyldes, før fanen gemmes. Jobcentret kan ikke svare på om borgeren tidligere har været ansat i virksomheden. Ønsket at jobcentret kan nøjes med at udfylde cpr-nr. 
Ønske om samme på alle faner, det skal være muligt at udfylde kendte oplysninger, som gemmes.
10.01.2018: Imødekommes ikke. Løsningen er 'by-design'. I tilfælde hvor jobcentret fortsat ønsker at kunne sende en kladde, som er delvist udfyldt, skal alle felter udfyldes, så godt som man kan. Her skal virksomheden oplyses om, at skal kvalitetssikre informationer inden ansøgningen underskrives.

17.05.2017: Forenkling af VITAS forside ved fjernelse af bevilling bobler (101542)
Det vil være rart, hvis forsiden kun viser opgaver vi skal gøre noget ved – ellers er det jo ikke en opgave. kan man overveje at fjerne ”Bevillinger afventer…” og ”Bevillinger godkendt…” fra forsiden af VITAS.
14.06.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Mange jobcentre har ønsket at disse oplysninger ligger i boblerne på forsiden, som led i den arbejdsgang der kører parallelt i jobcentret fagsystem.

10.05.2017: Brugerflade hvor AA rolle 1 og 2, kan se de bevillinger, som JC også kan på forsiden(100510)
Flere aktører og jobcentre har workaround for rolle 1 og 2, hvor de fremsender den godkendte bevilling.
Der ønskes en 'Kikkefunktion'.
15.05.2017: Ønsket efterkommes ikke. AA har mulighed for at gå i 'Virksomhedssupport' eller i funktionen 'Søg'.

01.05.2017: Flere afslutningsårsager ønskes på ophør (99389)
Ved registrering af ophør ønskes yderligere to afslutningsårsager:
Ophørt på grund af: sygdom/helbred. Ophørt på grund af: Gået i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse
24.08.2017: Ønsket kan ikke efterkommes da der ikke findes tilsvarende ophørsårsager i DFDG, som er nødvendig for at overføre ophørsårsag fra Vitas til DFDG.

19.04.2017: Mulighed for at se, hvilke sager, der ligger bag liggetidstallet i statistikken (99137)
For at kunne bruge statistikken i daglig opfølgning ønskes der mulighed for at dykke ned i den enkelte uge, og se hvilke sager tallet (liggetiden) er gjort af.
Dette vil gøre det muligt at finde en forklaring, hvis der er en uge eller to, hvor liggetiden ’stikker af'.
08-05-2017: Løsningen lægges uden for VITAS, i Data Warehouse. Forventes klar i august.

19.04.2017: Mulighed for udsøgning af bevillinger, som arbejdsgiver har underskrevet efter startdato er nået (99138)
I statistikfunktionen ønskes mulighed for at søge de bevillinger ud, hvor arbejdsgiver først har underskrevet ansøgningen efter startdato. 
Ønsket udspringer af et ledelsesmæssigt fokus på, hvor mange ansøgninger, der først bliver underskrevet af arbejdsgiver efter ønsket startdato. 
For at sætte ind med forholdsregler for disse situationer, er der ledelsesmæssigt behov for at kunne trække dokumentationen for, hvor stort problemet reelt er.
01-05-2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Til orientering vil disse data blive udstillet i datavarehus, forventeligt august 2017.

19.04.2017: Besked ved angivelse af ugyldig mailadresse (99253)
Hvis sagsbehandler angiver en ugyldig mailadresse på arbejdsgiver, ønskes det, at VITAS giver en besked til sagsbehandler om dette. 
Som det er nu, kan man ikke se, om virksomheden har modtaget mailen, men bare ikke reagerer på den, eller om virksomheden slet ikke har modtaget mailen.
20-04-2017: Ændringsønske imødekommes ikke.
Opgaven er vurderet for teknisk omfattende i forhold til hvad den sparer. Desuden heller ikke pålidelig (Bouncemail) som konsekvent sikkerhedsfunktion.

20.03.2017: Synligt i brugeradministration hvilken rolle medarbejderen har  (98010)
Oversigt i brugeradministration skal vise om medarbejderen har rolle 'Caseworker' eller 'Administrator'.
26.05.2017: Ændringsønske imødekommes ikke.  

13.03.2017: Tekst tilføjelse ved fil-upload (97731)
”Du kan kun slette filer, som du selv har vedhæftet. Bemærk at vedhæftede dokumenter kan ses af arbejdsgiver, jobcenter samt andre aktører. Filen bør derfor kun indeholde oplysninger, som vedrører den specifikke sag / forløb.”
02.05.2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

03.03.2017: Tilknytning til flere teams (97471)
Det skal være muligt at tilknytte sagsbehandlere til flere teams.
10.03.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Der henvises til integrationen til fagsystemet, som kan anvende VITAS WSRM hændelser til at opgavestyring på medarbejderniveau.

02.03.2017: Tekstændring, 'Log på med NemID' (97438)
Ønskes ændret til 'Log på Vitas'.
06.03.2017: Ændringsønske imødekommes ikke.

28.02.2017: Muligt at sende kopi til ”Kontaktperson på Arbejdsstedet” (97284)
Det skal være muligt at kunne sende kopi af kladde / bevilling til ”Kontaktperson på Arbejdsstedet” via Vitas, som "Read only".
28.02.2017: Ændringsønske imødekommes ikke.
Det er muligt at benytte funktionen 'Gensend', og på den måde sende til to mail-adresser. Dette er muligt indtil virksomheden godkender bevillingen. 

24.02.2017: Autogodkendelse på 'ikke øremærket' ansøgning (97222)
Ønske om Autogodkendelse på 'ikke øremærket' ansøgning.
28.02.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Det er ikke tilladt ifølge kammeradvokaten. 

15.02.2017: Tekstændring i mail vedr. bevilling på ikke øremærket ansøgning (96907)
Såfremt du er uenig med indholdet i bevillingen bør du afvise den inden den angivne startdato, ellers betragtes bevillingen som godkende af begge parter - ønskes ændret til:
Du bedes nu om,  inden den angivne startdato, gå ind via linket og godkende eller afvise bevillingen.
19.02.2017: Ændringsønske imødekommes ikke 

07.02.2017: Frit felt i stillingsbetegnelsen - Felt for fremsøgning af medarbejder under bevillingen (96667) 
-Vi ønsker også, at ’Stillingsbetegnelsen’ felt, være et frit felt, hvor vi frit kan skrive den stillingsbetegnelse der enten ikke findes eller ikke passer på de eksisterende oprettede stillinger.
22.08.2017: Efterkommes ikke. jobordreservice og notifikationsservicen er bl.a. afhængig af denne.

27.01.2017 Mulighed for at gemme kladden på forlængelser (96369)
Inden virksomhedsbesøg skal det være muligt at forberede sig ved at oprette en forlængelse som kan gemmes som kladde.
10.03.2017: Ønske efterkommers ikke. Det er muligt at sende kladde forud for virksomhedsbesøg, på forlængelsen.

20.01.2017 Autogenerede rykkermails ønskes kun sendt til arbejdsgiver i dagtimerne (96197)
Er det muligt, at arbejdsgiverne kun modtager en autogenereret rykker i arbejdstiden fx. i tidsrummet fra kl. 09.00 – 16.00? Begrundelsen for ønsket er en klage fra en arbejdsgiver, som ikke synes, at det er ok at få en mail kl. 05.00
09.06.2017: Ændringsønske imødekommes ikke

20.01.2017 Der ønskes mulighed for at sende autosvar fx. i forbindelse med ferieperioder(96200)
Der ønskes mulighed for at registrere et autosvar, som kan udsendes i forbindelse med ferieperioder.
18.05.2017: Ændringsønske imødekommes ikke. Meget ressourcekrævende - Vitas ved ikke hvortil mail skal sendes fra og til.

14.12.2016 Kommunesortering for virksomheder (95168)
Virksomhed med mange ansøgninger over hele landet, ser gerne en mulighed for udsøgning af ansøgninger pr. kommune. De ønsker således et nyt felt for kommunesortering for virksomhed
20.12.2016 Grundet uhensigtsmæssig brugeroplevelse ved for mange felter. Er det besluttet ikke at have kommune angivet i listerne. I stedet kan den avancerede søgningsfunktion benyttes, hvor der kan udsøges på et postnummerinterval. Hermed vil man kunne lave tilsvarende udsøgning. Ændringsønsket bliver derfor ikke umiddelbart efterkommet. 

22.11.2016 ’Underskriftfelt’ (94328)
Underskriftsfeltet er ikke særlig stort når man skal underskrive med pen på fx en tablet. Feltet ønskes større eller mulighed for at zoome.
29.11.2016 Hvis feltet opfattes som for lille, kan man zoome på alle tablets. Ændringsønsket bliver derfor ikke efterkommet.

22.11.2016 Tekst om kontakt vedr. mulighed for løntilskud ønskes ændret (94305)
Når en arbejdsgiver opretter en ansøgning om virksomhedspraktik, spørges til sidst, om arbejdsgiver er interesseret i at høre om muligheden for løntilskud.
Det ønskes ændret, således at der spørges, om arbejdsgiver er interesseret i at høre om muligheden for ordinær ansættelse efterfølgende. Det giver langt mere mening.
Konsulenterne kan selv ’sælge’ et løntilskud, hvis det er nødvendigt, uden at lægge ordene i munden på arbejdsgiverne omkring et løntilskud, som måske alligevel ikke kan bevilges.
07.12.2016: Spørgsmålet stammer fra den oprindelige blanket og er taget med efter ønske fra mange jobcentre. Spørgsmålet er ikke gældende for den praktik, der søges om, men er en mulighed for, at arbejdsgiver kan tilkendegive, at han er interesseret i eventuel etablering af et løntilskuds- eller fleksjob. Ændringsønsket bliver derfor ikke imødekommet.

21.11.2016 Mulighed for at sætte en cc-mailadresse på (94265)
I forbindelse med ansøgning ved virksomheder, hvor HR-afdelingen, som er beliggende i en anden by, skal underskrive ordren, vil den lokale afdeling gerne have en kopi af aftalen.
Som det er nu, modtager HR-afdelingen alt til underskrift, og derefter medarbejderrepræsentanten. Det betyder at virksomhedsejeren ikke får besked om aftalen via VITAS. Derfor ønskes der mulighed for at skrive en CC-mailadresse i VITAS.
07.12.2016: Ændringsønsket bliver ikke umiddelbart imødekommet. Der findes to måder at håndtere denne situation på. Enten anskaffer den lokale afdeling sig en Digital medarbejdersignatur, får tildelt VITAS rettigheder og dermed mulighed for at se alle virksomhedens sager i VITAS eller HR-afdelingen tager en kopi via pdf-knappen og sender den til den lokale afdeling.

21.11.2016 Der ønskes mulighed for at rette i en ansøgning (94258)
Hvis det er juridisk holdbart, ønskes der mulighed for, at man kan rette i ansøgningen, fx hvis medarbejderrepræsentanten opdager en fejl under godkendelsesprocessen
29.11.2016: Hvis medarbejderrepræsentanten opdager en fejl, så kan arbejdsgiveren trække ansøgningen tilbage, rette i den og derefter sende ansøgningen til medarbejderrepræsentanten igen. Hvis en ansøgning underskrives af både medarbejderrepræsentanten og arbejdsgiver, så er den reelt landet hos jobcentret, og her har arbejdsgiver også mulighed for at trække den tilbage. Så funktionen findes allerede.  Ændringsønsket bliver derfor ikke efterkommet.

15.11.2016 Ved flytning af medarbejder til andet team, ønskes mulighed for også at flytte sagerne (94057)
Når man flytter medarbejdere til et andet team, ønskes der mulighed for, at alle sager fra det forrige team også kan flyttes med. Det kunne gøres på den måde, at man ved flytning af medarbejdere skal svare på, om sagerne skal flyttes med til medarbejderens nye team eller om de skal overflyttes til en anden medarbejder i det fraflyttende team.
07.12.2016: Ændringsønsket bliver ikke umiddelbart imødekommet.Ved releasen den 2. januar ændres funktionaliteten i VITAS, så man fremover forbliver ansvarlig for en sag, uanset om et team slettes. Hvis en sag ønskes overført til et nyt team, skal dette gøres manuelt.

03.11.2016 Kiggeadgang til Vitas (93630)
Revisorer ønsker kiggeadgang til Vitas.
09.05.2017: Ændringsønsket imødekommes ikke, da løsningen blandt andet ville kræve tilpasning i hvert enkelt jobcenters konfiguration af ADFS og vurderes til at være for omfattende i forhold til formålet.

29.08.2016 Udfyldte felter i kladder ønskes gemt – også selv om hele fanen ikke er udfyldt (91394)
Der er et ønske om, at når jobcentre via virksomheds support udfylder kladder, gemmes alt registreret, også hvis hver enkelt fane ikke er fuldt udfyldt, når en ansøgning i status kladde sendes til virksomheden.
02.09.2016: Dette ønske er i første omgang ikke prioriteret ind, da der er tale om er meget stor udviklingsopgave for en nice-to-have funktion.

22.08.2016 Ønske om tekstændring til Virksomhedspraktik (91050)
På virksomhedspraktik under Ansættelsesforhold, på en borger der er sygedagpengemodtager lyder
teksten: Er borgeren sygemeldt, som led i en fastholdelsesindsats, skal prøves i virksomhedspraktik på egen
arbejdsplads, f.eks. gennem midlertidig omplacering i virksomheden og afklaring af arbejdsevne. Denne tekst ønskes ændret.
05.09.2016: Ændringsønske imødekommes ikke

21.08.2017: Mentor - der ønskes mailadresse fjernes (104716)
Under Tillægsbevilling af Mentor Punkt 3, der ønskes at mailadresse fjernes.VITAS sender ingen mail til den mail, der indtastes, så mentoren modtager ikke noget fra systemet.
Mailen skal opfattes som en kontakt-information, og hvis mentoren ikke har en mail, kan man skrive ’ingen@email.com’.
27.09.2017: Ændringsønske imødekommes ikke

19.08.2016 Versionsnote 7.0 - Send kladde inkluderes i knappen "Underskrift" (kun under virksomhedssupport) (91018)
Det er misvisende at ’Send kladde’ inkluderes i knappen "Underskrift". 
17.05.2017: Imødekommes ikke. Teksten er godkendt af juristerne, ændring ikke blive foretaget.

10.06.2016: Ønske om at bytte om på punkterne 3 og 4 i kladden
Begrundelsen er, at inden man udfylder oplysninger om tilbuddet, tages der stilling til borgeren og om hvorvidt, borgeren kan placeres i forhold til ansættelse. F.eks. hvis pgl. ikke er berettiget til løntilskud.
15.06.2016: Ændringsønsket vil umiddelbart ikke blive prioriteret på kort sigt, da det vurderes ikke at give særlig meget værdi ift. hvor stor opgaven er. Projektet tager ændringsønsket med til efterretning i en anden prioriteringsrunde. Ændringsønsket bliver ikke efterkommet. 

22.02.2016 Det skal være muligt at lægge beskrivelser af interne arbejdsgange under Hjælp-funktionen i VITAS
Ændringsønsket vil umiddelbart ikke blive prioriteret på kort sigt, da det vurderes ikke at give særlig meget værdi ift. hvor stor opgaven er. Projektet tager ændringsønsket med til efterretning i en anden prioriteringsrunde. 
16.08.2016: Ændringsønsket bliver ikke efterkommet.

03.02.2017: Det skal være muligt at ændre ansvarligt team og medarbejder på forlængelser (96574) 
Det skal være muligt at ændre ansvarligt team og ansvarlig sagsbehandler på Forlængelser, på samme måde som det er muligt at tildele ansøgninger manuelt. 
30.10.2017: Forslaget er afvist med begrundelsen om, at det er muligt at sætte ansvarlig på bevillingen og dermed være ansvarlig på forlængelsen. Samt ændringen er for stor til ift. hvad den giver i værdi.