Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar

  • Print Page

Spørgsmål og svar

Oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med VITAS.

08.02.2018: Personer omfattet af integrations-loven, er disse borgere omfattet af forholdstalskravet?
Hvis en borger er i en målgruppe der ikke er omfattet af forholdstalskravet, betyder det at man på ansøgningstidspunktet ikke skal tage stilling til forholdstalskravet for borgeren, der ansøges om. Her slår VITAS forholdstalsvalideringen fra. 

Borgeren vil dog ifølge lovgivningen efterfølgende altid tælle med i virksomhedens igangværende praktik- og løntilskudsforløb, når der senere oprettes en ansøgning. Dette uagtet målgruppetilhørsforhold for den nye borger, som den nye ansøgning vedrører (med mindre den nye borger ikke er omfattet af forholdstalskravet). 

Kort beskrevet:
Personer omfattet af integrationsloven er ikke selv omfattet af forholdstalskravet på ansøgningstidspunktet, men tæller med i virksomhedens forholdstal og kan derfor komme til at fylde en plads for en anden borger som ER omfattet af forholdstalskravet på et senere ansøgningstidspunkt.

27.11.2017: Vitas obligatorisk?
Orientering om udstedelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats – om Obligatorisk VITAS fra 1. januar 2018
Orientering er sendt til Jobcentre, kommuner, a-kasser, KL og AK-samvirke:
Orienteringsbrev

26.10.2017 Hvorfor tæller personer ansat i fleksjob efter den nye ordning ikke tæller med, når der tælles ansatte i virksomheden i forhold til rimelighedskravet?

Det fremgår fx af BAB § 92 stk. 5, at

”ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er undgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.”

Da kommunen, iflg. LAB § 70 f, udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiver efter § 70 e, er dette at betragte som en ansat med offentligt tilskud, som iflg. ovennævnte ikke skal tælles med i forhold til ordinært ansatte.


12.06.2017 Kan en Virksomhed sende en ansøgning i VITAS, når forholdstallet ikke er opfyldt på ansøgningstidspunktet?
Selv om en virksomhed ikke opfylder forholdstalskravet på ansøgningstidspunktet, kan virksomheden godt opfylde forholdstalskravet på starttidspunktet. Hvis det er tilfældet, registreres ansøgningen med en rød advarsel af VITAS. Arbejdsgiveren kan i feltet i 'Opsummeringsfanen' tilføje en bemærkning om, at forholdstallet er opfyldt på starttidspunktet. Virksomheden kan derefter vælge at indsende ansøgningen alligevel. Det gør han ved at krydse af i den dialogboks, som vises, når virksomheden klikker på 'Send'. Jobcentret modtager ansøgningen i VITAS jobcentermodul med den samme røde advarsel, samt arbejdsgiverens bemærkning. Jobcentret skal inden godkendelse af ansøgningen bekræfte, at forholdstalskravet er opfyldt på starttidspunktet. Når dette er bekræftet, viser VITAS automatisk en godkendelsesfane med et godkendelsesudkast nederst i ansøgningen.

28.02.2017 Kan man rette i en bevilling?
Det afhænger af hvilken status bevillingen har. Er bevilling i status: ’Godkendt af virksomheden’ kan der ikke rettes i bevillingen. Her er der alene mulighed for at lave et ’Ophør’.
Muligheder for hvornår man kan ændre en ansøgning eller bevilling er beskrevet i denne vejledning:
Vejledning til 'Afbrydelse af ansøgning eller bevilling'

27.02.2017 Hvorfor er bevillingen ikke autogodkendt? 
Forudsætningen for automatisk godkendelse af en bevilling er, at ansøgningen er øremærket. 
Bevillinger, som er registreret ud fra en øremærket ansøgning, godkendes automatisk en gang i døgnet, normalt om natten, og bevillinger skifter status til godkendt, hvis startdatoen er indtruffet, når godkendelsesjobbet kører om natten. 
Hvis man opretter en bevilling i dag og tilbagedaterer startdatoen, autogodkendes den ved næste kørsel.

28.12.2016 ’Særlig aftale’, hvad ligger der i det?
Når virksomheden har svaret ja på spørgsmålet: ’Tilbydes denne praktik på baggrund af en på forhånd indgået særlig aftale mellem jobcentret og virksomheden om optag af faste pladser hvert år’ , betyder det, at man kan genbruge tilbuddet i VITAS, uden høring, når den første borger slutter i praktikken. Praktikken kan genbesættes af en ny borger. Her behøver virksomheden ikke sende en ny ansøgning, da man kan bruge den gamle godkendte ansøgning/tilbud (fra tilbudslisten). Er der flere stillinger, skal der laves en ansøgning pr. stilling.
Virksomheden har selv pligt til at indberette evt. ændringer i forholdstal undervejs. Er der ændringer, kan virksomheden lave en ny ansøgning i VITAS, ved at kopiere den gamle. I det tilfælde skal der igen foretages høring. 

28.12.2016 Understøtter VITAS fleksjobordningen?

VITAS understøtter ikke fleksjobordningen. VITAS understøtter pt. ansættelse med løntilskud, voksenlærlingetilskud og virksomhedspraktik herunder nytteindsats.
(pr. 02.01.2017 understøttes også IGU).

28.12.2016 Kan man slette en kladde, der ikke længere er aktuel, der er lavet via ’Virksomhedssupport’/’Support af virksomhed’?

Ja, det kan man. Hvis du vil slette en kladde, der ikke bliver til noget alligevel, skal du finde virksomheden igen via supportfunktionen. Dernæst finder du kladden som du har oprettet under ’Ansøgninger’. Når du åbner kladden, så skal du klikke på knappen ’Afbryd’.

21.12.2016 Hvordan sagsbehandler jobcentret en anmodning om forlængelse på en bevilling, der indeholder forkerte oplysninger?
Jobcentret kan afvise anmodningen. Virksomheden kan derefter registrere en ny anmodning om forlængelse. Har jobcentret godkendt en anmodning om forlængelse og efterfølgende bliver bekendt med, at der er en fejl i forlængelsen, fx en forkert slutdato, kan virksomheden foretage en rettelse med korrekte slutdato. 

21.12.2016 Hvorfor står der ’Pseudonym' og ikke navn, når der underskrives med NEMID i forbindelse med en medarbejder høring?
Når en medarbejderrepræsentants underskrift vises som 'Pseudonym', skyldes det, at brugeren aktivt har valgt at vedkommendes navn ikke skal vises. Det kan tillige skyldes at brugeren ikke har opgivet sit navn, ved oprettelse af NEMID. Man kan dog altid spore vedkommendes PID nummer til et cpr-nummer. 
 
Jobcentret kan dog se navnet på vedkommende under kontaktinfo om medarbejderrepræsentanten i fanen ’Høring’. I sidste ende er det jobcentrets, vurdering, at det er rette person, der har underskrevet. De oplysninger som arbejdsgiver indtaster i felterne underskrives med en tro og love erklæring, så det må antages at oplysninger er korrekte.

06.12.2016 Er det muligt at rette i en ansøgning?
Hvis en ansøgning har status ’Sendt til medarbejder-rep.’ er der mulighed for at trække ansøgningen tilbage. Ansøgningen skifter herefter status til ’Kladde’ og der er mulighed for at rette i ansøgningen.

23.11.2016 Hvorfor kan der mangle oplysninger i en kladde, der sendes til en arbejdsgiver?
VITAS gemmer først de indtastede oplysninger, når hele fanen er udfyldt.
Det er muligt at starte en tom kladde, udfylde feltet ’Ansvarlig kontaktperson’ for ansøgningen og derefter sende den til arbejdsgiver.
Hvis man ønsker, at ansøgningskladden skal gemme andre felter, der er udfyldt ifm. virksomhedssupport, skal man sørge for, at hele fanen udfyldes.

23.11.2016 Hvorfor er der i VITAS krav om, at en medarbejderrepræsentant skal underskrive en praktikaftale, uanset hvor mange uger praktikken varer, når lovgivningen først kræver høring af medarbejderrepræsentant, når praktikken varer mere end 13 uger?
En medarbejderrepræsentant skal høres i forhold til, om at der er:

  • Enighed om, at forholdstalskravet er opfyldt
  • Enighed om afgrænsningen af virksomheden, hvis den ikke er afgrænset af p-nummer
  • Enighed om etablering af praktikker, der varer mere end 13 uger*

Høring af en medarbejderrepræsentant kan derfor ikke undlades ved praktikker, der oprettes med en varighed under 13 uger.
Er der tale om enkeltmandsvirksomhed, er der naturligvis ikke høring af medarbejderrepræsentant.

* Hvis spørgsmålet ikke bliver stillet her, ville man i princippet skulle gennemføre høring igen, hvis en virksomhedspraktik forlænges, så den går over 13 uger.